Általános Szerződési Feltételek

A Sebők Gáborné, egyéni vállalkozó mint egészségügyi szolgáltató, a megrendelő mint Ügyfél, (továbbiakban: Ügyfél) vagy kedvezményezettje által igénybe vett, egyedi ápolási szerződésben (továbbiakban: Szerződés) rögzített privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák.

Cég-és Tulajdonos adatok:

Székhely és telephely: 2030, Érd, Nyomdász u. 30.,

Elérhetőségek: +36 30 486 6486, szilvi@sebapolasotthon.hu  www.sebapolasotthon.hu , Alapnyilvántartási szám: 4508,

Működési engedély száma: PE-06/NEO/11950                           

Adószám: 55986465-1-3

Képviselő/tulajdonos: Sebők Gáborné

A Szerződéskötéssel a Felek, privát egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási jogviszonyt létesítenek. A Szerződés részletezi a Szolgálat által teljesítendő egészségügyi szolgáltatásokat és azok díjszabását.

A Szolgálat privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatásainak árait a közzétett árjegyzék tartalmazza, illetve egyedi megegyezés alapján történik.  A Szolgálat a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Az árjegyzék módosítása határozatlan idejű szerződések esetén a Szerződés közös megegyezéssel történő módosításával lép életbe.

A Szolgálat a humán-egészségügyi szolgáltatásnyújtásához szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással, szakhatósági engedélyekkel,  valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

A Szolgálat egészségügyi szolgáltatásait a jelen hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, munkautasítások és jelen ÁSZF alapján végzi, az Ügyfél szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

Az egészségügyi szolgáltatás helyszíne az Ügyfél által megjelölt, a Szerződésben rögzített helyszín.

A Szerződésben rögzített szolgáltatások megvalósulásához a szerződött Felek együttműködése szükséges.

Az egészségügyi szolgáltatás alapját a Szerződés mellékleteként kezelendő Ápolási Anamnézis adja, mely magába foglalja az Ápolási Tervet. Az Ápolási Terv személyre és helyszínre szabva részletezi az ápolási tevékenységeket, előre vetíti kívánatos eredményeket, az értékelések és visszacsatolások eredményeként valósul meg a dinamikus, holisztikus ápolás. Az eredményes szolgáltatásnyújtás megvalósulásához, az Ügyfél köteles minden rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt a Szolgálat rendelkezésére bocsájtani és ismertetni minden egyéb az egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos tényt, körülményt. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó az együttműködésre, valamint nem adja át a teljes körű egészségügyi dokumentációt, az ebből eredő következményekért a Szolgálat-ot nem terheli szakmai és anyagi felelősség. A Szolgálat nem kötelezhető olyan tevékenység elvégzésére, amit a Szerződés nem tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE – LEMONDÁSA

A Szerződéskötést megelőző felméréshez az Ügyfelet, egy előre egyeztetett időpontban az ellátás helyszínén felkeresi a Szolgálat vezetője. A felmérés során rögzítik az Ügyfél igényeit, a Szolgálat által nyújtott és választható szolgáltatásokat, a szolgáltatásnyújtás időpontját, gyakoriságát és a szolgáltatások árát.

A felmérés és a szerződéskötés díja a Szolgálat elbírálása szerinti mértékben beszámítható a végszámla értékébe.

A Szerződéskötést követően a Szolgálat által delegált egészségügyi szakdolgozó nyújtja a Szerződésben részletezett egészségügyi szolgáltatásokat. Az egészségügyi szakdolgozó a Szolgálat belső hatályos protokolljainak, munkautasításainak alapján köteles végezni a Szerződésben meghatározott feladatait.

A Szerződésben konkrét feladatra, időre igényelt szolgáltatások a teljesítést követően teljesítettnek minősülnek és az Ügyfél köteles a vizit alkalmával a részletes elszámolón feltüntetett végösszeg kifizetésére, kézpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. Amennyiben az Ügyfél nem a saját nevére kéri a számla kitöltését, minimum a számla kiállítást megelőző 48 órával köteles közölni ennek tényét és a számlára írandó adatokat.

Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályok által meghatározott késedelmi kamat felszámítására.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvalósult szolgáltatások díjának ki nem egyenlítése büntetőfeljelentést von maga után.

Határozatlan idejű Szerződés esetén a Felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják a Szerződést

Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó együttműködni és vagy a Szerződésben rögzített feladatok elvégzését akadályozza a Szolgáltató jogosult az azonnali felmondásra, írásban rögzítve a felmondás okát. Az Ügyfél köteles a szolgáltatási díj havi átlagának kétszeres összegének megfizetésére.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

A Szerződésből fakadó jogvitákat a Felek békés úton egyeztetés kapcsán rendezik. A peren kívüli egyeztetések eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességének.

A Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF hatályba lépése a Szolgáltató honlapján (www.sebapolasotthon.hu) történő megjelenéstől hatályos.

Jelen ÁSZF 2020. október. 01. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig hatályos.

Érd, 2020, október. 01

Sebők Gáborné